Innkalling til ÅRSMØTE I KRÅKEVINGEN 23. Mars

Dato: Tirsdag 23. mars 2020
Tid: Kl. 20.00
Sted: Det blir ikke fysisk møte i år.
Send din påmelding til kraakevingen@gmail.com innen fredag 19.03.21 så får du link før årsmøtet.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne saksliste.
 4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.
 5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.
 6. Behandle regnskap.
 7. Fastsette kontingenten.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Vedtektsendring
 10. Valg av styre
 • På valg: 2 medlemmer i styret og 3 vararepresentanter.
 • 2 fra styret ikke på valg
 • 2 styremedlemmer velges for to år, og ett medlem velges for ett år.
 • Valgkomité

INNKOMNE FORSLAG
Innkommet to forslag til årsmøte:

Forslag 1:
VM i fotball skal arrangeres i 2022 i Qatar etter en prosess som i ettertid har kommet frem var sterkt knyttet opp mot korrupsjon i FIFA. Qatar som stat bruker enorme summer på såkalt sportwashing. Sportwashing er å investere i arrangement / fotballklubber for å fremme seg selv og få et bedre image internasjonalt / kjøpe seg innflytelse/makt. Qatar er en stat hvor moderne slaveri eksisterer og nylig har tallet over omkommende gjestearbeidere steget til 6500. Men tallet er trolig høyere da tallet er basert på hva de nasjoner med ambassader i landet rapporterer og tallene ikke inneholdt de siste måneder i i 2020. I snitt dør 12 fremmedarbeidere i uken for at vi skal få fotballfest. 

Dette er problematisk på flere plan. At Qatar gjør mikroskopiske endringer som forbedringer for gjestearbeiderne er rett og slett ikke godt nok. Dette er moderne slaveri og at ikke fotballverden ikke tar et standpunkt mot dette er skammelig og viser hvor mye penger nasjonen har investert for å skaffe seg innflytelse.. Vi er selv en klubb fra industrifylket Østfold og har et solidarisk og moralsk ansvar for arbeideres rettigheter.

Det jeg foreslår er:

 1. Kråkevingen går inn for norsk boikott av Qatar VM og ber Moss FK om det samme på neste årsmøte. 
 2. Kråkevingen som supporterklubb skal ta et standpunkt ovenfor egen klubb at vi ikke aksepterer sportswashing fra regimer igjennom sponsoravtaler eller samarbeid med selskaper som bryter menneskerettigheter. Vi vil ikke at slike nasjoner/firmaer skal forbindes med Moss Fotballklubb. 

Forslag 2:
Ønsker at det stemmes over at det skrives en anmodning til klubben om å gjøre som Tromsø og oppfordre NFF til boikott ved eventuell VM-deltagelse.

Kommentar: Styret ser at forslag 2 og punkt 1 i forslag 1 er like og disse da sammenfalles i votering under kommende årsmøte.

 

VEDTEKTSENDRING
Følgende vedtektsendringer er foreslått fra dagens styre:

§ 5

Endres fra:
Det må to styremedlemmers signatur til for at signering på vegne av Kråkevingen skal være gyldig. Det innebærer at alle styremedlemmene har (den perioden de har styreverv) sammen med minst ett annet styremedlem fullmakt til å underskrive i Kråkevingens navn.

Endres til:
Det må to styremedlemmers signatur til for at signering på vegne av Kråkevingen skal være gyldig. Det innebærer at alle styremedlemmene har (den perioden de har styreverv) sammen med minst ett annet styremedlem fullmakt til å underskrive i Kråkevingens navn.
Det gis unntak for betaling av fakturaer og bankoverføring, men kasserer og minst et styremedlem skal til enhver tid ha tilgang til Kråkevingens nettbank.

Kommentar: Endring innebærer at vi kan gjennomføre transaksjoner via nettbank.

 

§ 7

Endres fra:
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 – tre – ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, saksliste, innkomne forslag og vedtektsendringer som styret ønsker å fremme. Styret vil offentliggjøre og sette frist for innkomne forslag før utsendelse av innkallelsen. Styret kaller inn til årsmøte ved e-postutsendelse til medlemmene, samt de kanaler styret finner naturlig. Godkjente kanaler er; Sosiale medier, e-post/mailingliste, hjemmeside, forum og post. Styret er pliktig til å innkalle i minimum 2 av kanalene.

Styret publiserer årsberetning på Kråkevingens forum 1 -en- uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett ved årsmøtet må kontingenten være betalt innen 1. november. Kontingenten innebærer da for inneværende år.
Fullmakt godkjennes ikke som gyldig stemme.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne saksliste.
 4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.
 5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.
 6. Behandle regnskap.
 7. Fastsette kontingenten.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Vedtektsendringer.
 10. Valg av styre

Endres til:
1. avsnitt, 3. punktum endres til:

Styret kaller inn til årsmøte ved postutsendelse til medlemmene, samt plikter og informere i en av de kanalene styret finner det naturlig. Godkjente kanaler er: Sosiale medier, e-post og hjemmeside.

Kommentar: Vi har ikke e-postadresse til alle medlemmer, vi har heller ikke nødvendige samtykker etter GDPR. Det foreslås at alle innkallinger sendes via post og publiseres

2. avsnitt:
Styret publiserer årsberetning via Kråkevingens hjemmeside og sosiale medier 1 -en- uke før årsmøtet.

Kommentar: Kråkevingen har ikke eget diskusjonsforum lenger. Derfor endres dette.

4. avsnitt:
Punkt nr. 10 Endres til: Valg av styre, ev. kasserer og valgkomite.

Kommentar: Det har ikke stått noe om valg av valgkomite. Kasserer bør også velges av årsmøtet, selv om styret konstituerer seg selv. Kasserer bør nødvendigvis ikke være en del av selve styret.