VEDTEKTER FOR KRÅKEVINGEN SUPPORTERKLUBB

§ 1
Foreningens navn er Kråkevingen og foreningen er en supporterklubb for Moss Fotballklubb.

§ 2
Foreningen holder til i Moss (uten et fast kontor), med postadresse i Moss.

§ 3
Alle supportere som har betalt kontingent for gjeldende år, er fullverdige medlemmer av Kråkevingen. Innbetalt kontingent gjelder for det kalenderår kontingenten er betalt.
Medlemmer skal til en hver tid gå foran -ikke medlemmer i alle sammenhenger. Medlemmer av Kråkevingen har rett tilinformasjon om Kråkevingens drift, regnskap, organisasjon etc. Medlemmeneplikter seg til å følge Kråkevingens vedtekter satt av Kråkevingens besluttende organ.

§ 4
Foreningens formål er å drive Kråkevingen Supporterklubb på en måte der medlemmene på best måte kan støtte opp om og kan følge Moss Fotballklubb sine kamper. Dette innebærer at foreningen skal drives økonomisk forsvarlig, så det er midler for å kjøpe inn (og selge) supporterartikler, arrangere bussturer til bortekampene til Moss FK m.m.

§ 5
Det må to styremedlemmers signatur til for at signering på vegne av Kråkevingen skal være gyldig. Det innebærer at alle styremedlemmene har (den perioden de har styreverv) sammen med minst ett annet styremedlem fullmakt til å underskrive i Kråkevingens navn.

§ 6
Styret er Kråkevingens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal ha minimum tre og maksimalt syv medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret kan erstatte et medlem som går ut avsitt verv før endt valgperiode. Styret velges for ett år av gangen (eller to år, dersom dette kommer frem av årsmøte-innkallingen). Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Ved stemmelikhet skal formannen / lederen ha dobbeltstemme. Alle medlemmer av styret har taushetsplikt i forbindelse med sensitive opplysninger vedrørende medlemmer og andre styremedlemmer, og sensitiv informasjon fra Moss FK.

§ 7
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 – tre – ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, saksliste, innkomne forslag og vedtektsendringer som styret ønsker å fremme. Styret vil offentliggjøre og sette frist for innkomne forslag før utsendelse av innkallelsen. Styret kaller inn til årsmøte ved e-postutsendelse til medlemmene, samt de kanaler styret finner naturlig. Godkjente kanaler er; Sosiale medier, e-post/mailingliste, hjemmeside, forum og post. Styret er pliktig til å innkalle i minimum 2 av kanalene.

Styret publiserer årsberetning på Kråkevingens forum 1 –en- uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett ved årsmøtet må kontingenten være betalt innen 1. november. Kontingenten innebærer da for inneværende år.
Fullmakt godkjennes ikke som gyldig stemme.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling.

3. Godkjenne saksliste.

4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.

5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.

6. Behandle budsjett.

7. Fastsette kontigenten.

8. Behandle innkomne forslag.

9. Vedtektsendringer.

10. Valg av styre

§ 8
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller det kommer krav fra minst 1/3 av antallet ordinære årsmøtestemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 – to – ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er bekjentgjort i innkallingen. De samme representasjonsregler som for ordinært årsmøte gjelder.

§ 9
Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter etter å ha vært oppført på sakslisten ved utsendelse av denne. Vedtektsendringer krever 2/3 – to tredjedels – flertall blant de fremmøtte av de stemmeberettigede.

§ 10
OPPLØSNING
Ved oppløsning av Kråkevingen skal de udisponerte midler tilfalle et veldedig formål etter årsmøtets ønske. Oppløsning kan kun skje dersom to etterfølgende, ordinære eller ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§ 11 RASISME, NAZISME OG VOLD
Kråkevingen og Moss Fotballklubb har medlemmer av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn, og Kråkevingen tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, legning, kjønn og tro. Rasisme, nazisme og voldsbruk i forbindelse med idrettsarrangementer er ikke forenlig med medlemskap i Kråkevingen.

§ 12 UTESTENGELSE/EKSKLUSJON
Styret kan utestenge/ekskludere medlemmer ved brudd på Kråkevingens vedtekter og retningslinjer, og etter å ha brakt klubben og/eller supporterklubben i vanry. Det utestenge/ekskludere medlemmet kan klage styrets avgjørelse inn til kommende årsmøte.

Moss, den 25. februar 2002

(Siste endring i det ekstra ordinært årsmøtet avholdt 16.04.2015)