Innkalling til årsmøtet i Kråkevingen 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTET i KRÅKEVINGEN 2023

Dato: 17. Februar 2024
Tid: 18.00
Sted: MFK-Brakka (Dersom noen ønsker å være med digitalt via Teams er dette mulig. Gi oss beskjed på kraakevingen@gmail.com innen torsdag 15. Februar 2024.)

I forbindelse med kommende årsmøte ønsker vi en hyggelig sammenkomst med mat og noe godt i glasset etter årsmøte. Egen påmelding kommer. Kanskje det dukker opp noen inviterte gjester.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne saksliste.
 4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet.
 5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.
 6. Behandle regnskap.
 7. Fastsette kontingenten.
 8. Behandle innkomne forslag.

  a. Innkommet forslag:
  Fra Christian Thuesen:
  – Se eget vedlegg (nedenfor)

  b. Innkommet forslag:

 9. Fra Monica Therese Olsen:

  – Se eget vedlegg (nedenfor)

 10. Vedtektsendringer.
 11. Valg av styre
 • På valg: 2 medlemmer i styret og 1 vararepresentant.
 • 2 fra styret ikke på valg
 • 2 styremedlemmer velges for to år, og ett medlem velges for ett år.
 • Valgkomité

___________________

INNKOMNE FORSLAG

A) Innkommet forslag:

Fra Christian Thuesen:

Vi har snakket om at vi har mistet en generasjon fans i fallet til MFK. Nå som vi har overlevd i Obos og en har sett flere yngre komme til på tribunen syntes jeg det er viktig å prøve å ta vare på disse. Forslaget mitt er at Kråkevingen igjennom styret tar initiativ til en yngresgruppe hvor målet er å fremme tribunekultur og bygge opp en ny generasjon i Kråkevingen for å engasjere disse i foreningens arbeid over tid. Styret i Kråkevingen skal diskutere hva som kan settes av midler til f.eks male flagg/bannere, eventuelt nye supportereffekter rettet mot yngre garde og lignende.

B) Innkommet forslag:

Fra Monica Therese Olsen:
Etter lang fartstid i KV-styret så ønsker jeg å fremme et forslag jeg selv gjerne skulle hatt på plass under min tid – som sikrer rullering og ikke fremmer å slite ut / demotivere styremedlemmer. Ønsker en vedtektsendring på paragraf § 6.

Dette er dagens paragraf:

§6

Styret er Kråkevingens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal ha minimum tre og maksimalt syv medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret kan erstatte et medlem som går ut avsitt verv før endt valgperiode. Styret velges for ett år av gangen (eller to år, dersom dette kommer frem av årsmøte-innkallingen). Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Ved stemmelikhet skal formannen / lederen ha dobbeltstemme. Alle medlemmer av styret har taushetsplikt i forbindelse med sensitive opplysninger vedrørende medlemmer og andre styremedlemmer, og sensitiv informasjon fra Moss FK.

Forslag om å endre til:

§6

Styret er Kråkevingens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal ha minimum tre og maksimalt syv medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret kan erstatte et medlem som går ut av sitt verv før endt valgperiode. Styremedlemmer velges for ett eller to år av gangen (dette kommer frem av årsmøte-innkallingen). Styremedlemmer kan ta gjenvalg, men de kan ikke sitte mer enn 5 år sammenhengende – da kreves det minimum ett års pause. Tjenestetiden løper i fra valgdatoen. Ved tvister der det ikke er mulig å få nye styremedlemmer, som dekker krav om tre til syv styremedlemmer, er det årsmøte som kan godkjenne overskridelse av fem sammenhengende år.  Ved stemmelikhet skal formannen / lederen ha dobbeltstemme. Alle medlemmer av styret har taushetsplikt i forbindelse med sensitive opplysninger vedrørende medlemmer og andre styremedlemmer, og sensitiv informasjon fra Moss FK