Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøtefor å stemme over forslag til endring av vedtekster. Det ekstraordinære årsmøtet vil bli avholdt Torsdag 16. April kl. 19:00 på Øre Kro.
Etter endt ekstraordinært årsmøte ønsker Styret å invitere til medlemsmøte, ca kl. 19:30. Her vil Ørjan Christiansen, Thomas Thorkildsen og Thomas Klaussen informereom kommende sessong, og det vil være åpent for spørsmål.

Saksliste

1.    Godkjenning av fremmøtte medlemmer

2.    Godkjenne innkalling

3.    Godkjenne saksliste

4.    Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet

5.    Vedtektsendring

  

 

Vedtektsendingene styret ønsker å forandre på er uthevet;

 

§ 3

Alle supportere som har betalt kontingent forgjeldende år, er fullverdige medlemmer av Kråkevingen. Innbetalt kontingent gjelder for det kalenderår kontingenten er betalt.

Medlemmer skal til en hver tid gå foran -ikke medlemmer i alle sammenhenger. Medlemmer av Kråkevingen har rett tilinformasjon om Kråkevingens drift, regnskap, organisasjon etc. Medlemmeneplikter seg til å følge Kråkevingens vedtekter satt av Kråkevingens besluttende organ.

 

§ 6

Styret er Kråkevingens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal ha minimum tre og maksimalt syv medlemmer. Styret konstituerer seg selv.Styret kan erstatte et medlem som går ut avsitt verv før endt valgperiode.

Styret velges for ett år av gangen (eller to år, dersom dette kommer frem av årsmøteinnkallingen). Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Ved stemmelikhet skal formannen / lederen ha dobbeltstemme.

Alle medlemmer av styret har taushetsplikt i forbindelse med sensitive opplysninger vedrørende medlemmer og andre styremedlemmer, og sensitiv informasjon fra Moss FK.

 

§ 7

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 - tre- ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato, klokkeslett, saksliste, innkomne forslag og vedtektsendringer som styret ønsker å fremme. Styret vil offentliggjøre og sette frist for innkomne forslag førutsendelse av innkallelsen. Styret kaller inn til årsmøte ved e-postutsendelse til medlemmene, samt de kanaler styret finner naturlig. Godkjente kanaler er; Sosiale medier, e-post/mailingliste, hjemmeside, forum og post. Styret er pliktig til å innkalle i minimum 2 av kanalene.

Styret publiserer årsberetning på Kråkevingens forum 1 –en- uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett ved årsmøtet må kontingenten være betalt innen 1. november. Kontingenten innebærer da for inneværende år.

Fullmakt godkjennes ikke som gyldig stemme.

 

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling.

3. Godkjenne saksliste.

4. Velge møteleder, referent og to personertil å undertegne protokollen for møtet.

5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte.

6. Behandle regnskap.

7. Behandle budsjett.

8. Fastsette kontigenten.

9. Behandle innkomne forslag.

10. Vedtektsendringer.

11. Valg av styre

 

§ 7 ønskes å flyttes til § 10 da punkteneetter kan endre forslag til denne paragrafen.

 

 

Vedtekt styret ønsker å tilføye;

 

§ RASISME, NAZISME OG VOLD

Kråkevingen og Moss Fotballklubb har medlemmer av ulik nasjonal, etnisk og religiøs bakgrunn, og Kråkevingen tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, legning, kjønn og tro. Rasisme, nazisme og voldsbruk i forbindelse med idrettsarrangementer er ikke forenlig med medlemskap i Kråkevingen.

 

§ UTESTENGELSE/EKSKLUSJON

Styret kan utestenge/ekskludere medlemmer ved brudd på Kråkevingens vedtekter og retningslinjer, og etter å ha brakt klubben og/eller supporterklubben i vanry. Det utestenge/ekskludere medlemmet kan klage styrets avgjørelse inn til kommende årsmøte.